Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Συχνές ερωτήσεις

Συμμόρφωση

Επικοινωνία αναφορικά με τη Συμμόρφωση


Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
194 00 Κορωπί

Τι εννοούμε συμμόρφωση;

Συμμόρφωση σημαίνει τήρηση των νόμων και των κανονισμών της εταιρείας. Με άλλα λόγια, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου Bosch και των συνεργατών του πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (βλ. συνημμένο αρχείο) και τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και βασικές οδηγίες που σχετίζονται με το θέμα αυτό με οποιονδήποτε τρόπο ("απαιτήσεις συμμόρφωσης").

Το θέμα συμμόρφωσης αφορά όλους τους συνεργάτες, καθώς όλοι επηρεάζονται – άμεσα ή έμμεσα – από τις παραβάσεις: Κατά πρώτον, οι παραβάσεις του νόμου μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Και κατά δεύτερον, οι παραβάσεις της αρχής συμμόρφωσης θεωρούνται επιζήμιες για την εταιρεία σε υλικό επίπεδο, ενώ παράλληλα αμαυρώνουν τη δημόσια εικόνα του Ομίλου Bosch. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας και κατά συνέπεια τη μείωση των κερδών της. Η συμμόρφωση σχετίζεται, επίσης, με τις επιχειρηματικές σχέσεις της Bosch με άλλες εταιρείες: Η Bosch δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε παραβάσεις των απαιτήσεων συμμόρφωσης από άλλες εταιρείες.

Συμμόρφωση – πρόκειται για κάτι νέο για την Bosch;

Η τήρηση των νόμων και των κανονισμών της εταιρείας δεν είναι κάτι νέο για την Bosch. Από την αρχή ακόμα της δράσης της εταιρείας με τη μορφή ενός "Εργαστηρίου μηχανικής ακριβείας και ηλεκτρικής μηχανολογίας" το 1886, η σωστή και νόμιμη διοίκησή της ήταν ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για τον Robert Bosch.

Τι πρέπει να γίνει εάν σημειωθεί παράβαση των απαιτήσεων συμμόρφωσης;

Εκτός από τους προϊστάμενους, κάθε συνεργάτης και κάθε επιχειρηματικός εταίρος της Bosch μπορεί να καταγγείλει πιθανές παραβάσεις των απαιτήσεων συμμόρφωσης και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών τέτοιου είδους παραβάσεων και στην αποτροπή παρόμοιας ανάρμοστης συμπεριφοράς στο μέλλον. Η υποβολή των καταγγελιών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1. Καταγγελία στον προϊστάμενο ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Bosch

Εάν είναι δυνατόν, οι παραβάσεις των νόμων ή των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας πρέπει, για λόγους αρχής, να καταγγέλλονται στον προϊστάμενο ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Bosch και να αντιμετωπίζονται μέσω των προκαθορισμένων διαύλων.

2. Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο Συμμόρφωσης

Ωστόσο, εάν το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία θεωρεί ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω των προκαθορισμένων διαύλων, μπορεί να απευθυνθεί στον υπεύθυνο συμμόρφωσης ως ουδέτερο άτομο επικοινωνίας.

3. Γραμμή εξυπηρέτησης της Bosch για Συμμόρφωση

Εάν το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία θεωρεί ότι μπορεί η ενέργεια αυτή να τον/την βλάψει σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να υποβάλει την καταγγελία πιθανής παράβασης των απαιτήσεων συμμόρφωσης μέσω της γραμμής Bosch Compliance Hotline. Ο πάροχος υπηρεσιών που διαχειρίζεται την τηλεφωνική γραμμή για θέματα συμμόρφωσης της Bosch θα προωθήσει χωρίς καθυστέρηση τυχόν καταγγελίες που λαμβάνει μέσω της γραμμής Bosch Compliance Hotline στο αρμόδιο υπεύθυνο συμμόρφωσης ή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης, προκειμένου να επιληφθούν του θέματος.

Ποιος μπορεί να καταγγείλει παραβάσεις της αρχής συμμόρφωσης;

  • Οποιοσδήποτε συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων και των φοιτητών διδακτορικού
  • Εξωτερικοί συνεργάτες, όπως υπεργολάβοι, ή συνεργάτες που απασχολούνται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών
  • Οποιοσδήποτε επιχειρηματικός συνεργάτης, όπως προμηθευτής, πελάτης ή εταίρος κοινοπραξίας
  • Οποιαδήποτε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία

Τι είδους παραβάσεις πρέπει να καταγγέλλονται;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα ζητήματα καταγγελιών να αφορούν ποινικό αδίκημα – όπως κλοπή, οικονομική απάτη ή δωροδοκία – ή συστηματική παράβαση των νόμων ή των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, όπως εσκεμμένη και κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας/ασφάλειας ή με τις "Αρχές κοινωνικής ευθύνης."

Μια υποψία, αλλά χωρίς αποδείξεις - είναι αρκετή για την υποβολή καταγγελίας;

Όποιος υποβάλλει μια καταγγελία, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα δύο παρακάτω κριτήρια πριν προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες:

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανάρμοστης συμπεριφοράς;

Δικαιολογούν οι ενδείξεις αυτές τη διερεύνηση για ένα συνεργάτη ή επιχειρηματικό εταίρο της Bosch, ο οποίος στην πραγματικότητα μπορεί να ενεργεί στα νόμιμα πλαίσια;

Η διεξαγωγή ερευνών, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά από το αρμόδιο δικαστήριο και η καθιέρωση διαδικασιών που μπορεί να κριθούν απαραίτητες αποτελούν ευθύνη των αρμόδιων υπεύθυνων. Οι τελευταίοι μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικών με την απαιτούμενη εκπαίδευση και αρμοδιότητες για τα σχετικά τμήματα.

Θα έπρεπε τα άτομα που καταγγέλλουν τις παραβάσεις να φοβούνται τις συνέπειες;

Τα άτομα που καταγγέλλουν πιθανά περιστατικά μη συμμόρφωσης, εφόσον είναι βέβαιοι γι’ αυτό και ενεργούν καλή τη πίστη, δεν πρέπει να φοβούνται πιθανή παρενόχληση από την εταιρεία ως αποτέλεσμα της καταγγελίας.

Εάν αποδειχθεί ότι η γραμμή Bosch Compliance Hotline έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, δηλ. αν τα ζητήματα που έχουν καταγγελθεί είναι προφανώς αβάσιμα και δεν χρήζουν σοβαρής έρευνας, η Bosch διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει νομική ή πειθαρχική δράση κατά του ατόμου που υπέβαλε την καταγγελία.

Είναι οι ανώνυμες καταγγελίες συμβατές με τις αξίες της Bosch;

Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν αρκούν για την ενοχοποίηση ενός συνεργάτη. Πάντοτε απαιτούνται ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία. Εάν εξασφαλιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία ως αποτέλεσμα των ανώνυμων καταγγελιών, ο εμπλεκόμενος συνεργάτης πρέπει να λογοδοτήσει για την αποδεδειγμένη, ανάρμοστη συμπεριφορά του. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν γεγονότα που υποστηρίζουν την ανώνυμη καταγγελία, το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί σαν να μην έχει συμβεί. Δεν υπάρχει κίνδυνος συνεπειών για το συνεργάτη που έχει κατηγορηθεί. Συγκεκριμένα, το ζήτημα δεν θα καταγραφεί στο φάκελο του/της.

Ούτε οι ανώνυμες καταγγελίες είναι κάτι νέο. Η εταιρεία έχει λάβει ανώνυμες καταγγελίες στο παρελθόν τις οποίες και έχει διερευνήσει. Αυτό που είναι νέο είναι ότι στη διάθεση των συνεργατών και των τρίτων μερών υπάρχει πλέον ένας καθορισμένος δίαυλος για τις καταγγελίες τους, καθώς και ένας υπεύθυνος επικοινωνίας για το σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης. Ο τελευταίος, ως ουδέτερος παρατηρητής, οφείλει να διασφαλίσει ότι η κατάσταση θα διαλευκανθεί γρήγορα και δίκαια.

Τι συμβαίνει ακριβώς όταν υποβάλλεται μια καταγγελία;

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης οφείλει να ζητήσει τη διερεύνηση και την κατάλληλη αντιμετώπιση των θεμάτων της καταγγελίας (εάν απαιτείται, με την υποστήριξη των ειδικών τμημάτων της Bosch ή τρίτων). Εάν απαιτείται, εισηγείται επίσης την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών. Εάν το περιστατικό είναι εξαιρετικά σημαντικό, π.χ. εάν εμπλέκονται μέλη της ανώτερης διοίκησης ή εάν υπάρχει κίνδυνος για σημαντική ζημιά για τον Όμιλο Bosch, οικονομική ή ως προς τη δημόσια εικόνα του, θα επιστρατευτεί και η Επιτροπή Συμμόρφωσης. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης, που αποτελείται από τους αρμόδιους του Εσωτερικού Εταιρικού Ελέγχου και των Εταιρικών Νομικών Υπηρεσιών, διατηρεί τη συνολική εποπτεία για την τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης στον Όμιλο Bosch.

Τεκμηρίωση και διαφάνεια

Κάθε καταγγελία, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται, θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Εφόσον δοθεί η κατάλληλη σημασία στα τεκμηριωμένα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών, το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία μπορεί να ζητήσει ενημέρωση για την πορεία των ερευνών. Εάν οι έρευνες για ένα ζήτημα διακοπούν λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, το άτομο που κατηγορήθηκε θα ενημερωθεί σχετικά, εφόσον του είχε ζητηθεί να λογοδοτήσει στην πορεία της έρευνας ή εφόσον ζήτησε τέτοιου είδους πληροφόρηση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οποιαδήποτε καταγγελία για παράβαση των απαιτήσεων συμμόρφωσης συνήθως συνεπάγεται την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Η λήψη και η επεξεργασία τέτοιου είδους καταγγελιών προϋποθέτει συνεπώς ότι τα άτομα που υποβάλλουν την καταγγελία έχουν πληροφορηθεί σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και έχουν παραχωρήσει τη συγκατάθεσή τους για χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στην πορεία των ερευνών για το περιστατικό μη συμμόρφωσης.