Βιωσιμότητα, αξίες και συμμόρφωση

Η ευθύνη μας

Βιωσιμότητα για τον όμιλο Bosch σημαίνει η μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Σκόπος μας είναι να καταστήσουμε πιο προσιτή την ενέργεια απο ανανεώσιμες πηγές και την κινητικότητα ασφαλέστερη, πιο καθαρή, πιο οικονομική και να δημιουργήσουμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για το ευρύ κοινό.

Έχω την πεποίθηση ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων μπορεί να συνεισφέρει τα δέοντα στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Dr. Volkmar Denner, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Οι αξίες μας — σε τι βασιζόμαστε

Οι αξίες μας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε επιχειρηματικά: η επαγγελματική μας δεοντολογία για τις συναλλαγές με τους εταίρους μας, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και την κοινωνία.

Icon number 1

Προσανατολισμός στο μέλλον και την κερδοφορία

Οι ενέργειές μας εστιάζουν στο αποτέλεσμα. Αυτό μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε το μέλλον μας. Επίσης δημιουργεί μία σταθερή βάση για τις κοινωνικές δράσεις της εταιρείας και του ιδρύματος.

Icon number 2

Υπευθυνότητα και βιωσιμότητα

Ενεργούμε με σύνεση και υπευθυνότητα προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος

Icon number 3

Πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα

Ενεργούμε με δική μας πρωτοβουλία, με επιχειρηματική υπευθυνότητα και επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων μας.

Icon number 4

Διαφάνεια και εμπιστοσύνη

Επικοινωνούμε τα σημαντικά εταιρικά ζητήματα εγκαίρως και με διαφάνεια. Η καλύτερη βάση για μια σχέση είναι η εμπιστοσύνη.

Icon number 5

Δικαιοσύνη

Αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες και τους επαγγελματικούς μας εταίρους σε ισότιμη βάση και θεωρούμε ότι αυτή η αμεροληψία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής μας επιτυχίας.

Icon number 6

Αξιοπιστία, φερεγγυότητα, νομιμότητα

Υποσχόμαστε μόνο ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, βλέπουμε τις συμφωνίες ως δεσμεύσεις και σεβόμαστε και υπακούμε στον νόμο σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές.

Icon number 7

Διαφορετικότητα

Εκτιμούμε και ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα για τον πλούτο που φέρνει μαζί της και τη θεωρούμε σημαντική για την επιτυχία μας.

Σχέδιο του Robert Bosch

Μακροπρόθεσμα η τίμια και έντιμη επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι πάντα και η πιο κερδοφόρα

Robert Bosch, 1921
Το λογότυπο "We are Bosch" στον χώρο δοκιμών της Bosch στο Γιακέσι της Κίνας.

Είμαστε η Bosch

Η περιγραφή της αποστολή μας φανερώνει το κίνητρό μας, τα κοινά μας στοιχεία και αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στον κόσμο — μέσω μιας μοναδικής εξέχουσας ομάδας.

Συμμόρφωση

Στην Bosch η συμμόρφωση με τον νόμο είναι αναπόσπαστο μέρος των αξιών της εταιρείας.
Volkmar Denner

Volkmar Denner

Σκοπός των κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς που εφαρμόζουμε παγκοσμίως είναι η προστασία των συνεργατών μας και της εταιρείας καθώς και των πελατών και των εταίρων μας.

 Όπως προσδίδει και η περιγραφή της αποστολής μας “We are Bosch”, "Υποσχόμαστε μόνο για αυτό που μπορούμε να παρέχουμε, θεωρούμε τις συμφωνίες δεσμευτικές, σεβόμαστε και τηρούμε τον νόμο σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές." Προκειμένου να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτής της αρχής, έχουμε συνοψίσει τη θέση μας σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις και τα ζητήματα δεοντολογίας στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε παγκοσμίως. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Η Bosch διαθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα συμμόρφωσης του οποίου προΐσταται ο υπεύθυνος αξιωματούχος συµµόρφωσης, ο οποίος αναφέρεται άμεσα το διοικητικό συμβούλιο. Επιπλέον, σε όλα τα τμήματα και τις γεωγραφικές περιοχές υπάρχει τμήμα εταιρικής συμμόρφωσης και υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο συμμόρφωσης.

 Για την υποστήριξη του συστήματος συμμόρφωσης το οποίο βασίζεται στις αξίες μας έχουν σχεδιαστεί μέτρα πρόληψης και επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένης της αρχής του διττού ελέγχου, εναλλαγή των θέσεων εργασίας στα ευαίσθητα τμήματα καθώς και τακτικοί έλεγχοι. Επιπλέον, διαθέτουμε για τους συνεργάτες μας ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συμμόρφωση. Ακόμη έχουμε δημιουργήσει έναν "διάλογο για τη συμμόρφωση" μέσω του οποίου τα διοικητικά στελέχη μας, οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο συμμόρφωσης υπάλληλοι μπορούν να συζητούν θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Το σύστημα συμμόρφωσης περιλαμβάνει επίσης μια γραμμή επικοινωνίας την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι συνεργάτες, οι εταίροι και τα τρίτα μέρη προκειμένου να αναφέρουν παρατυπίες ανά πάσα στιγμή. Η υπεύθυνη συμπεριφορά που συμμορφώνεται με τον νόμο δεν σταματάει στα όρια της εταιρείας. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας δημιουργήσαμε έναν Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών όπου ορίζονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τη συνεργασία με την Bosch. Διενεργούμε τα τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές. Σε ένα τέτοιο ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον επιθεωρούμε συνεχώς το σύστημα συμμόρφωσής μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε γρήγορα τους κανόνες και τις διαδικασίες μας στις νέες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Λήψεις

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

Συχνές Ερωτήσεις

Τι εννοούμε με τον όρο συμμόρφωση;

Συμμόρφωση σημαίνει τήρηση των νόμων και των κανόνων της εταιρείας. Με άλλα λόγια όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου Bosch και των συνεργατών του πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις των νόμων, του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και κάθε ισχύουσα κατευθυντηρία γραμμή ή βασική οδηγία που σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτό το θέμα ("αρχή συμμόρφωσης").

Το θέμα της συμμόρφωσης αφορά όλους τους συνεργάτες καθώς τους επηρεάζει έναν προς έναν — άμεσα ή έμμεσα — λόγω παραβιάσεων: αφενός οι παραβιάσεις του νόμου μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Αφετέρου, οι παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσουν υλική ζημιά στην εταιρεία καθώς και προσβολή της φήμης της. Το αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση της αποδοτικότητας της εταιρείας και συνεπώς της επιτυχίας της. Η συμμόρφωση αφορά επίσης τις επιχειρηματικές σχέσεις της Bosch με τρίτα μέρη: Η Bosch δεν επιθυμεί να αναμιχθεί σε παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης που διενεργούν άλλα μέρη.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση παραβίασης της απαίτησης συμμόρφωσης;

Επαφίεται σε όλους τους συνεργάτες να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στη μείωση των συνεπειών τέτοιου είδους παραβιάσεων και στην αποτροπή παρόμοιας ανάρμοστης συμπεριφοράς στο μέλλον. Αυτό ισχύει και για τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα τρίτα μέρη.

Ποιος μπορεί να αναφέρει τυχόν παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης;

• Κάθε συνεργάτης συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των διδακτορικών φοιτητών

• Άτομα που έχουν προσληφθεί από άλλες εταιρείες όπως π.χ. εργάτες με καθεστώς υπεργολαβίας ή συνεργάτες που εργάζονται για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

• Όλοι οι εταίροι όπως π.χ. προμηθευτές, πελάτες ή εταίροι κοινοπραξίας

• Κάθε τρίτο μέρος

Ποιες είναι οι παραβιάσεις που πρέπει να αναφέρονται;

Είναι σημαντικό να αναφέρονται ζητήματα που υποδεικνύουν τη διενέργεια ποινικού αδικήματος — όπως η κλοπή, η απάτη ή η δωροδοκία — ή η ύπαρξη συστηματικής παραβίασης των νόμων ή των εσωτερικών εταιρικών κανονισμών όπως η ηθελημένη και συνεχής μη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας ή με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.

Υποψία χωρίς απόδειξη — θα πρέπει να αναφερθεί;

Ναι. Οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο συμμόρφωσης είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια ερευνών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποδεκτά από τις δικαστικές αρχές και για την εφαρμογή κάθε απαραίτητης διαδικασίας. Λαμβάνουν υποστήριξη από εμπειρογνώμονες των ειδικών τμημάτων οι οποίοι έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και έχουν τη δέουσα εξουσία.

Οι άνθρωποι που αναφέρουν τις παραβιάσεις πρέπει να φοβούνται τυχόν επιπτώσεις;

Οι άνθρωποι που αναφέρουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης εξ όσων γνωρίζουν και καλή τη πίστει δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τη δυσμενή αντιμετώπισή τους εκ μέρους της εταιρείας ως προς το πρόσωπό τους, ως αποτέλεσμα των πράξεών τους.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ανώνυμων αναφορών;

Ναι, οι αναφορές δύναται να υποβληθούν ανώνυμα μέσω της γραμμής επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης της Bosch. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ασφαλούς ηλεκτρονικής θυρίδας εντός της γραμμής επικοινωνίας για ανώνυμη επικοινωνία με τον αρμόδιο για θέματα συμμόρφωσης υπάλληλο.

Τι ακριβώς συμβαίνει σε μία αναφορά;

Ο επιφορτισμένος με τη συμμόρφωση υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια έρευνας όσον αφορά τις παραβιάσεις που αναφέρθηκαν και την εξασφάλιση ότι έχει βρεθεί η κατάλληλη λύση για το ζήτημα (εφόσον κριθεί αναγκαίο με την υποστήριξη των ειδικών τμημάτων της Bosch ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων).

Τεκμηρίωση και διαφάνεια

Κάθε αναφορά πιθανών παραβιάσεων καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν ακολούθως πρέπει να τεκμηριώνονται από τον επιφορτισμένο με τη συμμόρφωση υπάλληλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών, το άτομο που υπέβαλλε την αναφορά μπορεί να καταθέσει ερώτημα σχετικά με την κατάσταση της έρευνας. Σε περίπτωση που η έρευνα για το ζήτημα εγκαταλειφθεί επειδή δεν εντοπίστηκε σχετική ανάρμοστη συμπεριφορά, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί σχετικά, εφόσον κατά τη διάρκεια της έρευνας του ζητήθηκε να σχολιάσει ή απαίτησε να λάβει αυτή την πληροφορία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε αναφορά πιθανής παραβίασης σχετικά με θέματα συμμόρφωσης περιλαμβάνει κανονικά την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο η λήψη και η επεξεργασία τέτοιων αναφορών απαιτεί την επιβεβαίωση των ατόμων που κάνουν την αναφορά ότι έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με το ζήτημα συμμόρφωσης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που η αναφορά υποβληθεί ανώνυμα.

Επικοινωνήστε με την Bosch

Επικοινωνήστε με την Bosch

Αναμένουμε το ερώτημά σας.
Τηλέφωνο

Στείλτε μας μήνυμα

Μιλήστε ζωντανά μαζί μας

Έχετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε ή να προτείνετε κάτι ; Eπικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:30 am – 5:00 pm