Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Bosch στην Ελλάδα
Βιωσιμότητα, αξίες και συμμόρφωση

Η ευθύνη μας

Ενεργώντας με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να διασφαλίσουμε τα μέσα διαβίωσης των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Σκόπος μας είναι να καταστήσουμε πιο προσιτή την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την κινητικότητα ασφαλέστερη, πιο καθαρή, πιο οικονομική και να αναπτύξουμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για το ευρύ κοινό.

Ξεκάθαρη στρατηγική για περισσότερη βιωσιμότητα

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Bosch βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους σε όλους τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται. Εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμαστε με συνέπεια για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Γραφική απεικόνιση του οράματος της Bosch αναφορικά με τον στόχο βιωσιμότητας: Οι έξι διαστάσεις του οράματός μας για τον στόχο αυτό είναι διατεταγμένες μέσα σε ένα εξάγωνο. Η διάσταση της δράσης για το κλίμα περιλαμβάνει τα θέματα "μείωση των εκπομπών CO₂" και "ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας". Η διάσταση τoυ νερού περιλαμβάνει τα θέματα "λειψυδρία" και "ποιότητα του νερού". Η διάσταση της κυκλικής οικονομίας περιλαμβάνει τα θέματα της "αποδοτικότητας των υλικών" και του "δεύτερου κύκλου ζωής". Η διάσταση της διαφορετικότητας περιλαμβάνει τα θέματα "ισότητα" και "ένταξη". Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει τα ζητήματα της "ευθύνης" και της "διαφάνειας". Η διάσταση της υγείας περιλαμβάνει τα θέματα "εργασιακή ασφάλεια" και "ουσίες που προκαλούν ανησυχία". Στο κέντρο του εξαγώνου αναφέρει "Νέες Διαστάσεις Βιωσιμότητας 2025".
Το όραμα για τον στόχο "Νέες διαστάσεις — Βιωσιμότητα 2025.”

Η βιωσιμότητα ορίζεται συχνά ως ισορροπία μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών. Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα έχει καθιερωθεί ως έννοια στις κεφαλαιαγορές με τη συντομογραφία ESG (environment, social, governance δηλ. περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση). Η ολοκληρωμένη αντίληψή μας για τη βιωσιμότητα συνδυάζει και τις δύο αυτές προσεγγίσεις. Διαμορφώνει τη διαχείριση της βιωσιμότητάς μας, παρέχει σαφή προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας. Συνεπώς, ενεργώντας με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να διασφαλίσουμε τα μέσα διαβίωσης των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Το όραμά "Νέες Διαστάσεις - Βιωσιμότητα 2025" μεταφράζει αυτή τη φιλοδοξία σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί οι στόχοι, που προκύπτουν από τις μεγάλες τάσεις που επηρεάζουν την εταιρεία μας και τα ευρήματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, θέτουν το πλαίσιο για τις δραστηριότητές μας τα επόμενα χρόνια.

Στοιχεία και αριθμοί

Ανοιχτές και ειλικρινείς, περιεκτικές και διαφανείς - αυτό είναι το σημείο αναφοράς για τις εκθέσεις βιωσιμότητας. Άλλωστε, θέλουμε να είμαστε ένας εταίρος στην κοινωνία που δεν είναι μόνο υπεύθυνος, αλλά και αξιόπιστος.

Έκθεση βιωσιμότητας της Bosch

Τρέχουσα έκθεση βιωσιμότητας

Με το ετήσιο ενημερωτικό μας δελτίο, καθιστούμε τις δράσεις μας διαφανείς — περιεκτικές και συγκρίσιμες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Global Reporting Initiative (Πρωτοβουλία για την Υποβολή Εκθέσεων Παγκοσμίως).

Οι αξίες μας — σε τι βασιζόμαστε

Οι αξίες μας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε επιχειρηματικά: η επαγγελματική μας δεοντολογία για τις συναλλαγές με τους εταίρους μας, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και την κοινωνία.

Προσανατολισμός στο μέλλον και την κερδοφορία

Οι ενέργειές μας εστιάζουν στο αποτέλεσμα. Αυτό μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε το μέλλον μας. Επίσης δημιουργεί μία σταθερή βάση για τις κοινωνικές δράσεις της εταιρείας και του ιδρύματος.

Υπευθυνότητα και βιωσιμότητα

Ενεργούμε με σύνεση και υπευθυνότητα προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος

Πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα

Ενεργούμε με δική μας πρωτοβουλία, με επιχειρηματική υπευθυνότητα και επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων μας.

Διαφάνεια και εμπιστοσύνη

Επικοινωνούμε τα σημαντικά εταιρικά ζητήματα εγκαίρως και με διαφάνεια. Η καλύτερη βάση για μια σχέση είναι η εμπιστοσύνη.

Δικαιοσύνη

Αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες και τους επαγγελματικούς μας εταίρους σε ισότιμη βάση και θεωρούμε ότι αυτή η αμεροληψία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής μας επιτυχίας.

Αξιοπιστία, φερεγγυότητα, νομιμότητα

Υποσχόμαστε μόνο ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, βλέπουμε τις συμφωνίες ως δεσμεύσεις και σεβόμαστε και υπακούμε στον νόμο σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές.

Διαφορετικότητα

Εκτιμούμε και ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα για τον πλούτο που φέρνει μαζί της και τη θεωρούμε σημαντική για την επιτυχία μας.

Σχέδιο του Robert Bosch

Μακροπρόθεσμα η τίμια και έντιμη επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι πάντα και η πιο κερδοφόρα

Robert Bosch, 1921
Το λογότυπο "We are Bosch" στον χώρο δοκιμών της Bosch στο Γιακέσι της Κίνας.

Είμαστε η Bosch

Η περιγραφή της αποστολή μας φανερώνει το κίνητρό μας, τα κοινά μας στοιχεία και αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στον κόσμο — μέσω μιας μοναδικής εξέχουσας ομάδας.

Συμμόρφωση — ακόμη και πέρα από τα εταιρικά όρια

Η συμμόρφωση αναφέρεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων και των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας. Στην Bosch, αυτό είναι αναπόσπατο μέρος των αξιών της εταιρείας μας. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε καθορίσει με σαφήνεια τη θέση μας σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις και τα ζητήματα δεοντολογίας στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε παγκοσμίως. Μαζί με τις αξίες της Bosch, παρέχει ένα θεμέλιο που πιστεύουμε ότι αποτελεί το κλειδί της επιχειρηματικής επιτυχίας της Bosch. Και επειδή η υπεύθυνη και νόμιμη συμπεριφορά είναι σημαντική και πέρα από τα εταιρικά όρια, έχουμε διατυπώσει σε έναν αντίστοιχο κώδικα συμπεριφοράς τις προσδοκίες που έχουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Δρ. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων

Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων

Σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης σε επίπεδο εταιρείας

Το σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης της Bosch παρέχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο παγκοσμίως για την προώθηση της συμμορφούμενης συμπεριφοράς και χρησιμεύει στη μείωση των κινδύνων συμμόρφωσης. Παρέχει τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή των εξωτερικών και εσωτερικών απαιτήσεων και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες που έχουν σημασία για τη συμμόρφωση. Σε αυτές περιλαμβάνονται διάφορα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, καθώς και το εσωτερικό σύστημα καταγγελιών της Bosch. Οι συνεργάτες, οι επιχειρηματικοί εταίροι και τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα ανά πάσα στιγμή για να αναφέρουν τη μη συμμόρφωση, ανώνυμα εάν το επιθυμούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Συμμόρφωση σημαίνει τήρηση των νόμων και των κανόνων της εταιρείας. Με άλλα λόγια όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου Bosch και των συνεργατών του πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις των νόμων, του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και κάθε ισχύουσα κατευθυντηρία γραμμή ή βασική οδηγία που σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτό το θέμα ("αρχή συμμόρφωσης").

Το θέμα της συμμόρφωσης αφορά όλους τους συνεργάτες καθώς τους επηρεάζει έναν προς έναν — άμεσα ή έμμεσα — λόγω παραβιάσεων: αφενός οι παραβιάσεις του νόμου μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Αφετέρου, οι παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσουν υλική ζημιά στην εταιρεία καθώς και προσβολή της φήμης της. Το αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση της αποδοτικότητας της εταιρείας και συνεπώς της επιτυχίας της. Η συμμόρφωση αφορά επίσης τις επιχειρηματικές σχέσεις της Bosch με τρίτα μέρη: Η Bosch δεν επιθυμεί να αναμιχθεί σε παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης που διενεργούν άλλα μέρη.

Επαφίεται σε όλους τους συνεργάτες να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις της αρχής συμμόρφωσης και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στη μείωση των συνεπειών τέτοιου είδους παραβιάσεων και στην αποτροπή παρόμοιας ανάρμοστης συμπεριφοράς στο μέλλον. Αυτό ισχύει και για τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα τρίτα μέρη.

• Κάθε συνεργάτης συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των διδακτορικών φοιτητών

• Άτομα που έχουν προσληφθεί από άλλες εταιρείες όπως π.χ. εργάτες με καθεστώς υπεργολαβίας ή συνεργάτες που εργάζονται για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών

• Όλοι οι εταίροι όπως π.χ. προμηθευτές, πελάτες ή εταίροι κοινοπραξίας

• Κάθε τρίτο μέρος

Είναι σημαντικό να αναφέρονται ζητήματα που υποδεικνύουν τη διενέργεια ποινικού αδικήματος — όπως η κλοπή, η απάτη ή η δωροδοκία — ή η ύπαρξη συστηματικής παραβίασης των νόμων ή των εσωτερικών εταιρικών κανονισμών όπως η ηθελημένη και συνεχής μη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας ή με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.

Ναι. Οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο συμμόρφωσης είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια ερευνών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποδεκτά από τις δικαστικές αρχές και για την εφαρμογή κάθε απαραίτητης διαδικασίας. Λαμβάνουν υποστήριξη από εμπειρογνώμονες των ειδικών τμημάτων οι οποίοι έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και έχουν τη δέουσα εξουσία.

Οι άνθρωποι που αναφέρουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης εξ όσων γνωρίζουν και καλή τη πίστει δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τη δυσμενή αντιμετώπισή τους εκ μέρους της εταιρείας ως προς το πρόσωπό τους, ως αποτέλεσμα των πράξεών τους.

Ναι, οι αναφορές δύναται να υποβληθούν ανώνυμα μέσω της γραμμής επικοινωνίας για θέματα συμμόρφωσης της Bosch. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ασφαλούς ηλεκτρονικής θυρίδας εντός της γραμμής επικοινωνίας για ανώνυμη επικοινωνία με τον αρμόδιο για θέματα συμμόρφωσης υπάλληλο.

Ο επιφορτισμένος με τη συμμόρφωση υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια έρευνας όσον αφορά τις παραβιάσεις που αναφέρθηκαν και την εξασφάλιση ότι έχει βρεθεί η κατάλληλη λύση για το ζήτημα (εφόσον κριθεί αναγκαίο με την υποστήριξη των ειδικών τμημάτων της Bosch ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων).

Κάθε αναφορά πιθανών παραβιάσεων καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν ακολούθως πρέπει να τεκμηριώνονται από τον επιφορτισμένο με τη συμμόρφωση υπάλληλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών, το άτομο που υπέβαλλε την αναφορά μπορεί να καταθέσει ερώτημα σχετικά με την κατάσταση της έρευνας. Σε περίπτωση που η έρευνα για το ζήτημα εγκαταλειφθεί επειδή δεν εντοπίστηκε σχετική ανάρμοστη συμπεριφορά, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί σχετικά, εφόσον κατά τη διάρκεια της έρευνας του ζητήθηκε να σχολιάσει ή απαίτησε να λάβει αυτή την πληροφορία.

Κάθε αναφορά πιθανής παραβίασης σχετικά με θέματα συμμόρφωσης περιλαμβάνει κανονικά την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο η λήψη και η επεξεργασία τέτοιων αναφορών απαιτεί την επιβεβαίωση των ατόμων που κάνουν την αναφορά ότι έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με το ζήτημα συμμόρφωσης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που η αναφορά υποβληθεί ανώνυμα.

Επικοινωνήστε με την Bosch

Αναμένουμε το ερώτημά σας.

Τηλέφωνο

Στείλτε μας μήνυμα

Μιλήστε ζωντανά μαζί μας

Έχετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε ή να προτείνετε κάτι ; Eπικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.